Özel Okyanus Okul Öncesi Eğitim Kurumları olarak eğitim programımızı öncelikle çocuklarımızın mutluluğu ve sevgi dolu bir eğitim ortamında yetişmeleri için oluşturuyoruz. Bunu yaparken de onların tüm gelişim alanlarını (sosyo-duygusal, bilişsel, psikomotor gelişim ve öz bakım becerileri) destekleyen farklı eğitim modellerinden yararlanıyoruz. Bu anlamda eğitim programımız M.E.B.’in belirlediği amaç ve kazanımları kapsayan ancak gelişen eğitim dünyasını da takip eden eklektik bir yaklaşımla hazırlanmıştır.

Eklektik bir yaklaşım benimsememizin sebebi, genel olarak uluslararası literatürde kullanılan ve/veya benimsenen eğitim modelleri ve metotlarının çeşitli avantaj ve dezavantajlara sahip olmasıdır. Bizler herhangi bir eğitim modeli ya da metodunu tek başına benimsemediğimiz için her birini, çocuklarımız, kurumsal olarak eğitime bakış açımız, içinde bulunduğumuz coğrafya nedeniyle bizimle birlikte devam edegelen kültürümüz ve aile yapımız ile sağlayabileceğimiz koşullar açısından değerlendirip, bize en uygun ve orijinalinden uzaklaşamadan uygulayabileceğimiz yöntem ve metotları tercih ettik.

Bu bakış açısıyla yola çıktığımızda ve yaptığımız araştırmalar sonucunda High Scope, Proje Tabanlı Eğitim, GEMS (Matematik , Fen ve Doğa) ve Scamper (Farklı Düşünme)gibi farklı ve birbiri ile eğitimsel açıdan rahatlıkla kaynaşabilen eğitim modellerinin kurumumuzun eğitim felsefesi ile gayet iyi örtüştüğünü fark ettik ve eğitim programımıza dâhil ettik.

Kendi programımız ile ilgili genel bir değerlendirme yaptığımızda eğitimsel açıdan amacımıza ulaştığımıza, kendinin ve etrafındakilerin farkında, yeni dünyaya uyum sağlayabilen, bilgiye nasıl ulaşabileceği ne dair fikirleri olan ama her şeyden önce mutlu, fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı çocuklar yetiştirdiğimizi gördük.

High/Scope

High/Scope Programı’nın amacı “gelişimsel olarak tutarlı” bir eğitim sağlamaktır. Gelişimsel olarak tutarlı eğitimin üç ana öğesi vardır.

 • Öğrenenin belirli bir gelişim basamağında gelişmekte olan yeteneklerinin daha fazla kullanılmasını ve gelişmesini sağlar.
 • Öğrenene, kendi kişiliğine özgü ilgi, yetenek ve uzun vadeli amaçları geliştirmesine yardımcı olur ve buna teşvik eder.
 • Öğrenme deneyimini, öğrenen, öğretilmek istenen şeyi gelişimsel olarak en iyi öğretecek, hatırlayacak, geçmiş tecrübeleriyle birleştirecek durumdayken sunar.

High/Scope Programı Jean Piaget’nin Gelişim Teorisi’nden etkilenmiştir. Piaget’e göre gelişim, “büyüme” ve “öğrenenin öğrenmek için çeşitli girişimlerde bulunması, bu girişimler sonucunda çevresinden çeşitli tepkiler alması ve bu tepkileri ileriki girişimlerinde tekrar kullanması” sonucunda oluşur. Piaget’ ten etkilenen diğer bir nokta da çocuklara etkileşim halinde bulunan yetişkinin görevi onları desteklemektir.

High/Scope Programı’nın dayandığı temel prensip “etkin (aktif) öğrenme” prensibidir.

Etkin öğrenme “‘yaparak” öğrenme demektir. Bu tür bir öğrenme olayında tüm duyu organları ve vücut işine girer. Programda bu tür bir öğrenmenin kalıcı ve gerçek öğrenme olduğuna inanılır.

Etkin öğrenmenin gerçekleşebilmesi için her şeyden önce öğrenenin önünde çeşitli materyaller (malzemeler) olmalıdır. Öğrenenin önünde bulunan materyalleri dilediği gibi duyu organlarını ve vücudunu kullanarak inceleyebilmeli, malzemelerle ne yapacağına, nasıl yapacağına ve hangi malzemeleri kullanarak yapacağına kendisi karar vermelidir, kısacası “seçim” öğrenene kalmıştır. Tüm bu işlemler sırasında, malzemelerle oynarken, öğrenenin, kullanacağı “dil” yani neyi, nasıl yaptığı ile ilgili konuşmalarla öğrenme olayını pekiştirecektir. Etkin öğrenme olayının gerçekleşmesinde rol oynayan faktörlerden bir diğeri de “yetişkin desteği”dir. “Destek” kavramı ile belirtilmek istenilenlerin arasında, öğrenene yeterli sayıda ve çeşitli malzeme sağlamak, onu dinlemek, ne yaptığına bakmak, ona çeşitli sorular sorarak düşünmesini teşvik etmek, sorulara kendisinin cevaplar bulabilmesi için ona zaman tanımak sayılabilir. Tüm bu sözü edilen öğeler etkin öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi için oldukça önemlidir.

Proje Tabanlı Eğitim

Proje tabanlı öğrenme, günümüzde eğitim sistemlerinin alması gereken biçimi göstermek için özenle seçilmiş üç temel kavramdan oluşmaktadır. Bu kavramlardan birisi öğrenme kavramıdır ki dikkati öğretene değil öğrenene çekmek açısından son derece önemlidir. Bir diğeri proje kavramıdır. Proje, tasarı ya da tasarı geliştirme anlamına gelen bir kavramdır ve öğrenmenin transferi ve tekil öğrenmeden çok belli bir amaca dönük ilişkisel öğrenmeye işaret etmektedir. Projeyi bir hedef olarak değil, alt yapı unsuru olarak ele almakla da proje tabanlı öğrenme, öğrenmenin ürün değil süreç boyutunu vurgulamakta ve öğrenmeyi arzulanan ölçüde bireyselleştirmektedir.

Bu modelde öğretmen yardımcı ve rehber, öğrenci ise özerk ve kurgulayıcıdır ve her senaryonun sonunda gerçekçi ve öğrenci tarafından geliştirilmiş bir ürün ortaya çıkar.

Ayrıca Proje Tabanlı Öğrenme/Öğretim, öğrencinin aktif katılımını güdülediği, üst düzey bilişsel aktiviteler içerdiği, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını desteklediği, ders, sosyal beceriler ve hayat becerilerini birlikte ele aldığı için bilgisayarın kendisini hedef olarak almayan ve genelde teknoloji kullanımının, bir araç olarak kullanımını vurgulayan doğru bilgisayar destekli eğitim uygulamalarının da temel öğretim modelidir.

Projeye dayalı çalışma, çok ileri düzeydeki bilişsel becerileri ortaya çıkartır ve öğrencilerin kendilerini, kendi öğrenmelerinden sorumlu tutar. Proje çalışmalarının yapılandırılmasına ilişkin faktörler:
a- Öğrenciler:

 • Genellikle kendi ilgi alanlarına denk düşen bir proje seçerler,
 • Kendi kaynak materyallerini kendileri bulurlar,
 • Ortaya bir sonuç ürün koyarlar (bu genellikle bir rapor olur) ve,
 • Kendi başlarına ya da gruplar halinde çalışırlar.

b- Projeler:

 • Belirli bir süre devam eder ve saptanmış zaman parametreleri gerektirir ve,
 • Bir dizi girdi ve ek gayret gerektirir.

c- Öğretmenler:

 • Bir orkestra şefinin oynadığı rolden pek de farklı olmadan, yöneten ve kolaylaştırıcı rolünü üstlenerek rehber olurlar.

Projenin fikir babalığını öğrencilerin kendi ilgi alanlarının yapmış olması, başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Vurgulanması gereken bir ayrıntı da öğrencilerin kendi araştırmalarını yapmalarına ve kendilerini ilgilendiren konuları kendilerinin keşfetmesine izin vermenin hiçbir zaman onları başı boş bırakmakla aynı şey olmadığıdır. Bu yaklaşımda öğretmenler izin verilebilen ve verilemeyen şeyler arasındaki sınırları çizen ve yüksek standartlar talep eden kişi olacaktır. Bu nedenle, durumu öğrencilerle baştan tartışmak ve olası sonuçları baştan tasarlamak yararlı olabilir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi sürecin işlem basamaklarını gerçekleştirecek beceriye sahip olmak önem kazanmaktadır. Proje Tabanlı Öğrenmede işlem basamakları ise aşağıdaki gibi özetlenebilir.
Proje tabanlı öğrenmede temel adımlar:

 1. Hedeflerin belirlenmesi.
 2. Yapılacak işin ya da ele alınacak konunun belirlenip, tanımlanması.
 3. Takımların oluşturulması.
 4. Sonuç raporunun özelliklerinin ve sunuş biçiminin belirlenmesi.
 5. Çalışma takviminin oluşturulması.
 6. Kontrol noktalarının belirlenmesi.
 7. Değerlendirme ölçütlerinin ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi.
 8. Bilgilerin toplanması.
 9. Bilgilerin örgütlenip, raporlaştırılması.
 10. Projenin sunulması

İşlem basamakları incelendiğinde, temel planlama aşamalarının ardından, bilgi toplama ve toplanan bilgileri örgütleyip raporlaştırma aşamaları gelmektedir ki; bu aşamalar, bilgi okur yazarlığı kavramını tartışmayı gerektirmektedir. Bilgi okuryazarlığı kısaca bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerisi olarak tanımlanmaktadır. Bilgi okuryazarı olmak bilgiye ihtiyaç duyulduğunda bunu hissetmek ve ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve etkili olarak kullanmaktır. Bu becerilerin öğrencilere yüklediği sorumluluklar hem sınıf içinde hem de elektronik ortamda katılımcı, araştırmacı, bilgiye ulaşan ve bilgiyi kullanan bireyler olmaktır.

GEMS (Great Expolarations in Math And Science) Matematik, Fen ve Doğa

Gems, ülkemizde pek de gelişmemiş olan ve okul çağındaki çocukların korkulu rüyası haline gelen Matematik ve Fen/Bilim derslerine karşı olumlu başlangıçlar yapmak için okul programımıza dâhil edilmiştir.

Böylelikle çocuklar Matematik ve Fen’in korkulacak değil; eğlenceli, öğrenilmesi kolay ve aktif olarak içinde yer alabilecekleri alanlar olduğunu fark edebilsinler. Kaliforniya Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezi tarafından fen ve matematik kavramlarını seçilen ünitelerle desteklemek ve anaokulundan liseye kadar her sınıfta kullanabilmek amacıyla geliştirilmiş bir programdır.

GEMS Projesinin Amaçları Nelerdir?

GEMS projesi aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için etkinliklere dayanan bir yöntem kullanmaktadır:

 • Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmek,
 • Öğrencilerin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak,
 • Temel fen ve matematik becerilerinin önemi göstermek,
 • Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamak.

GEMS Yöntemi

 • Tasarımları gereği GEMS etkinlikleri eylemle başlar.
 • Öğrenciler konuyla tanışır, kavramlar hakkında sorular sorarak tartışırlar.
 • Önce yapıp sonra açıklayarak konuya aktif olarak katılırlar.
 • GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanır.
 • Öğretmenler öğrencilere rehberlik yaparak çevreleri hakkında daha eleştirel düşünebilmelerine olanak tanır.
Scamper (Farklı Düşünme)

Scamper yöntemi ile çocukların çok boyutlu düşünmelerini ve konu ne olursa olsun yaratıcı çözümler üretmeleri hedeflenir. Araştırmalar okul öncesi dönemde yaratıcılığın gerçeklik üzerine kurulmadığı, çocukların bakış açılarının yetişkinlerden farklı olduğu, ancak 7 yaşından sonra gerçekçiliğin önem kazandığını vurgulamaktadır.

SCAMPER da çocukların yaratıcılığını geliştirmeyi amaçlayan alternatif bir eğitim metodudur. Okyanusta bizler çocuklarımızın yaratıcılığını geliştirmek, hayal gücü, sezgi, düşünme ve orjinallik hazinelerini korumak amacı ile SCAMPER yöntemini kullanıyoruz. Bu yöntem, çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda adım attırarak; yaratıcı düşünmelerini sağlar. Bu yöntem okul öncesinden başlayarak, her düzeyde eğlenceli bir şekilde uygulanabilir. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir. Yaratıcılıklarını ve kendi görüşlerini geliştirmeleri için gereksinimlere uygun pratik yapma olanağı yaratır. Esnek düşünmeyi ve kalıpları yıkmayı öğretir.

SCAMPER tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir, beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip geliştirilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Bu sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Scamper’ın felsefesi; her fikir, varolan başka bir fikirden doğar.

SCAMPER anlamı olmayan bir sözcük olup, 7 tane kelimenin baş harflerinden oluşmuş bir akrostiştir:

Substitude : Yer değiştirme
Combine : Birleştirme
Adapt : Uyarlama
Modify, minify, magnify : Değiştirme, küçültme, büyütme
Put the other uses : Diğer kullanışlarının yerine koyma
Eliminate : Çıkarmak, yok etmek
Reverse, rearrange : Tersine çevirme ve yeniden düzenleme

Dans - Ritmik Jimnastik

Çocuklarla temel kas becerilerini geliştirme, birlikte hareket etme, gruba uyum sağlama, müzik ve ritimle koordineli bir şekilde hareket etme ve dostça oynayabilme amacına uygun aktiviteler yapılır. Dans ve Ritmik Jimnastik dersinde çocukların fiziksel gelişimleri ön planda tutularak tüm gelişim alanları izlenir ve bulundukları seviyeden bir üst gelişim seviyesine ulaşmaları için uygun çalışmalar yapılır.

Müzik

Müzik öğretmeni eşliğinde çeşitli müzik enstrümanları ile ritim ve hareketlerle kendilerini ifade ederek yaratıcılıklarını ortaya koyarlar. Orff tekniği yoğun olarak kullanılır.

Basketbol

Öğrencilerimizi hem pota ile tanıştırmak,hem basketbol sporunu sevmelerini sağlamak hem de gelişimlerine yardımcı olmak amacı ile yapılan basketbol dersleri çocuklarımızın yaş gruplarına ve fiziksel geli şimlerine uygun olarak programlandırılmıştır.

Seramik

Çocuklarımızı günümüz koşulları nedeniyle buluşamadıkları eşsiz materyal TOPRAK ile tanıştırmayı, bunu bir dostluğa dönüştürürken aynı zamanda gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen seramik atölyesi çalışmalarımız çocuğa grupla çalışmayı öğretir, hayal gücünü geliştirir, kendisini ifade edebilmesini sağlar. Sadece kendine has ürünler çıkartmak çocuğa özgüven kazandırır. Hayal ettiklerini elinde tutabilme hissi onu yaratmaya, yaratmak için düşünmeye zorlar. Bu çocuk için büyük bir mutluluktur.

Geziler

Anaokulunda yıl boyunca hava, mekân ve güvenlik koşulları uygun olduğu takdirde eğitim programına paralel olarak planlanan geziler düzenlenir. Böylelikle çocuklar sınıf dışındaki dünyayı araştırırlar. Sınıfa döndüklerinde gezi ile ilgili aktiviteler yapılır.