Özel Okyanus Okul Öncesi Eğitim Kurumları olarak eğitim programımızı öncelikle çocuklarımızın mutluluğu ve sevgi dolu bir eğitim ortamında yetişmeleri için oluşturuyoruz. Bunu yaparken de onların tüm gelişim alanlarını (sosyo-duygusal, bilişsel, psikomotor gelişim ve öz bakım becerileri) destekleyen farklı eğitim modellerinden yararlanıyoruz. Bu anlamda eğitim programımız M.E.B.’in belirlediği amaç ve kazanımları kapsayan ancak gelişen eğitim dünyasını da takip eden eklektik bir yaklaşımla hazırlanmıştır.

Eklektik bir yaklaşım benimsememizin sebebi, genel olarak uluslararası literatürde kullanılan ve/veya benimsenen eğitim modelleri ve metotlarının çeşitli avantaj ve dezavantajlara sahip olmasıdır. Bizler herhangi bir eğitim modeli ya da metodunu tek başına benimsemediğimiz için her birini, çocuklarımız, kurumsal olarak eğitime bakış açımız, içinde bulunduğumuz coğrafya nedeniyle bizimle birlikte devam edegelen kültürümüz ve aile yapımız ile sağlayabileceğimiz koşullar açısından değerlendirip, bize en uygun ve orijinalinden uzaklaşamadan uygulayabileceğimiz yöntem ve metotları tercih ettik.

Bu bakış açısıyla yola çıktığımızda ve yaptığımız araştırmalar sonucunda High Scope, Proje Tabanlı Eğitim, GEMS (Matematik , Fen ve Doğa) ve Scamper (Farklı Düşünme)gibi farklı ve birbiri ile eğitimsel açıdan rahatlıkla kaynaşabilen eğitim modellerinin kurumumuzun eğitim felsefesi ile gayet iyi örtüştüğünü fark ettik ve eğitim programımıza dâhil ettik.

Kendi programımız ile ilgili genel bir değerlendirme yaptığımızda eğitimsel açıdan amacımıza ulaştığımıza, kendinin ve etrafındakilerin farkında, yeni dünyaya uyum sağlayabilen, bilgiye nasıl ulaşabileceği ne dair fikirleri olan ama her şeyden önce mutlu, fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı çocuklar yetiştirdiğimizi gördük.

High/Scope

High/Scope Programı’nın amacı “gelişimsel olarak tutarlı” bir eğitim sağlamaktır. Gelişimsel olarak tutarlı eğitimin üç ana öğesi vardır.

 • Öğrenenin belirli bir gelişim basamağında gelişmekte olan yeteneklerinin daha fazla kullanılmasını ve gelişmesini sağlar.
 • Öğrenene, kendi kişiliğine özgü ilgi, yetenek ve uzun vadeli amaçları geliştirmesine yardımcı olur ve buna teşvik eder.
 • Öğrenme deneyimini, öğrenen, öğretilmek istenen şeyi gelişimsel olarak en iyi öğretecek, hatırlayacak, geçmiş tecrübeleriyle birleştirecek durumdayken sunar.

High/Scope Programı Jean Piaget’nin Gelişim Teorisi’nden etkilenmiştir. Piaget’e göre gelişim, “büyüme” ve “öğrenenin öğrenmek için çeşitli girişimlerde bulunması, bu girişimler sonucunda çevresinden çeşitli tepkiler alması ve bu tepkileri ileriki girişimlerinde tekrar kullanması” sonucunda oluşur. Piaget’ ten etkilenen diğer bir nokta da çocuklara etkileşim halinde bulunan yetişkinin görevi onları desteklemektir.

High/Scope Programı’nın dayandığı temel prensip “etkin (aktif) öğrenme” prensibidir.

Etkin öğrenme “‘yaparak” öğrenme demektir. Bu tür bir öğrenme olayında tüm duyu organları ve vücut işine girer. Programda bu tür bir öğrenmenin kalıcı ve gerçek öğrenme olduğuna inanılır.

Etkin öğrenmenin gerçekleşebilmesi için her şeyden önce öğrenenin önünde çeşitli materyaller (malzemeler) olmalıdır. Öğrenenin önünde bulunan materyalleri dilediği gibi duyu organlarını ve vücudunu kullanarak inceleyebilmeli, malzemelerle ne yapacağına, nasıl yapacağına ve hangi malzemeleri kullanarak yapacağına kendisi karar vermelidir, kısacası “seçim” öğrenene kalmıştır. Tüm bu işlemler sırasında, malzemelerle oynarken, öğrenenin, kullanacağı “dil” yani neyi, nasıl yaptığı ile ilgili konuşmalarla öğrenme olayını pekiştirecektir. Etkin öğrenme olayının gerçekleşmesinde rol oynayan faktörlerden bir diğeri de “yetişkin desteği”dir. “Destek” kavramı ile belirtilmek istenilenlerin arasında, öğrenene yeterli sayıda ve çeşitli malzeme sağlamak, onu dinlemek, ne yaptığına bakmak, ona çeşitli sorular sorarak düşünmesini teşvik etmek, sorulara kendisinin cevaplar bulabilmesi için ona zaman tanımak sayılabilir. Tüm bu sözü edilen öğeler etkin öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi için oldukça önemlidir.

Proje Tabanlı Eğitim

Proje tabanlı öğrenme, günümüzde eğitim sistemlerinin alması gereken biçimi göstermek için özenle seçilmiş üç temel kavramdan oluşmaktadır. Bu kavramlardan birisi öğrenme kavramıdır ki dikkati öğretene değil öğrenene çekmek açısından son derece önemlidir. Bir diğeri proje kavramıdır. Proje, tasarı ya da tasarı geliştirme anlamına gelen bir kavramdır ve öğrenmenin transferi ve tekil öğrenmeden çok belli bir amaca dönük ilişkisel öğrenmeye işaret etmektedir. Projeyi bir hedef olarak değil, alt yapı unsuru olarak ele almakla da proje tabanlı öğrenme, öğrenmenin ürün değil süreç boyutunu vurgulamakta ve öğrenmeyi arzulanan ölçüde bireyselleştirmektedir.

Bu modelde öğretmen yardımcı ve rehber, öğrenci ise özerk ve kurgulayıcıdır ve her senaryonun sonunda gerçekçi ve öğrenci tarafından geliştirilmiş bir ürün ortaya çıkar.

Ayrıca Proje Tabanlı Öğrenme/Öğretim, öğrencinin aktif katılımını güdülediği, üst düzey bilişsel aktiviteler içerdiği, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını desteklediği, ders, sosyal beceriler ve hayat becerilerini birlikte ele aldığı için bilgisayarın kendisini hedef olarak almayan ve genelde teknoloji kullanımının, bir araç olarak kullanımını vurgulayan doğru bilgisayar destekli eğitim uygulamalarının da temel öğretim modelidir.

Projeye dayalı çalışma, çok ileri düzeydeki bilişsel becerileri ortaya çıkartır ve öğrencilerin kendilerini, kendi öğrenmelerinden sorumlu tutar. Proje çalışmalarının yapılandırılmasına ilişkin faktörler:
a- Öğrenciler:

 • Genellikle kendi ilgi alanlarına denk düşen bir proje seçerler,
 • Kendi kaynak materyallerini kendileri bulurlar,
 • Ortaya bir sonuç ürün koyarlar (bu genellikle bir rapor olur) ve,
 • Kendi başlarına ya da gruplar halinde çalışırlar.

b- Projeler:

 • Belirli bir süre devam eder ve saptanmış zaman parametreleri gerektirir ve,
 • Bir dizi girdi ve ek gayret gerektirir.

c- Öğretmenler:

 • Bir orkestra şefinin oynadığı rolden pek de farklı olmadan, yöneten ve kolaylaştırıcı rolünü üstlenerek rehber olurlar.

Projenin fikir babalığını öğrencilerin kendi ilgi alanlarının yapmış olması, başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Vurgulanması gereken bir ayrıntı da öğrencilerin kendi araştırmalarını yapmalarına ve kendilerini ilgilendiren konuları kendilerinin keşfetmesine izin vermenin hiçbir zaman onları başı boş bırakmakla aynı şey olmadığıdır. Bu yaklaşımda öğretmenler izin verilebilen ve verilemeyen şeyler arasındaki sınırları çizen ve yüksek standartlar talep eden kişi olacaktır. Bu nedenle, durumu öğrencilerle baştan tartışmak ve olası sonuçları baştan tasarlamak yararlı olabilir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi sürecin işlem basamaklarını gerçekleştirecek beceriye sahip olmak önem kazanmaktadır. Proje Tabanlı Öğrenmede işlem basamakları ise aşağıdaki gibi özetlenebilir.
Proje tabanlı öğrenmede temel adımlar:

 1. Hedeflerin belirlenmesi.
 2. Yapılacak işin ya da ele alınacak konunun belirlenip, tanımlanması.
 3. Takımların oluşturulması.
 4. Sonuç raporunun özelliklerinin ve sunuş biçiminin belirlenmesi.
 5. Çalışma takviminin oluşturulması.
 6. Kontrol noktalarının belirlenmesi.
 7. Değerlendirme ölçütlerinin ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi.
 8. Bilgilerin toplanması.
 9. Bilgilerin örgütlenip, raporlaştırılması.
 10. Projenin sunulması

İşlem basamakları incelendiğinde, temel planlama aşamalarının ardından, bilgi toplama ve toplanan bilgileri örgütleyip raporlaştırma aşamaları gelmektedir ki; bu aşamalar, bilgi okur yazarlığı kavramını tartışmayı gerektirmektedir. Bilgi okuryazarlığı kısaca bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerisi olarak tanımlanmaktadır. Bilgi okuryazarı olmak bilgiye ihtiyaç duyulduğunda bunu hissetmek ve ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve etkili olarak kullanmaktır. Bu becerilerin öğrencilere yüklediği sorumluluklar hem sınıf içinde hem de elektronik ortamda katılımcı, araştırmacı, bilgiye ulaşan ve bilgiyi kullanan bireyler olmaktır.

GEMS (Great Expolarations in Math And Science) Matematik, Fen ve Doğa

Gems, ülkemizde pek de gelişmemiş olan ve okul çağındaki çocukların korkulu rüyası haline gelen Matematik ve Fen/Bilim derslerine karşı olumlu başlangıçlar yapmak için okul programımıza dâhil edilmiştir.

Böylelikle çocuklar Matematik ve Fen’in korkulacak değil; eğlenceli, öğrenilmesi kolay ve aktif olarak içinde yer alabilecekleri alanlar olduğunu fark edebilsinler. Kaliforniya Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezi tarafından fen ve matematik kavramlarını seçilen ünitelerle desteklemek ve anaokulundan liseye kadar her sınıfta kullanabilmek amacıyla geliştirilmiş bir programdır.

GEMS Projesinin Amaçları Nelerdir?

GEMS projesi aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için etkinliklere dayanan bir yöntem kullanmaktadır:

 • Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmek,
 • Öğrencilerin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak,
 • Temel fen ve matematik becerilerinin önemi göstermek,
 • Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamak.

GEMS Yöntemi

 • Tasarımları gereği GEMS etkinlikleri eylemle başlar.
 • Öğrenciler konuyla tanışır, kavramlar hakkında sorular sorarak tartışırlar.
 • Önce yapıp sonra açıklayarak konuya aktif olarak katılırlar.
 • GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanır.

Öğretmenler öğrencilere rehberlik yaparak çevreleri hakkında daha eleştirel düşünebilmelerine olanak tanır.

Scamper (Farklı Düşünme)

Scamper yöntemi ile çocukların çok boyutlu düşünmelerini ve konu ne olursa olsun yaratıcı çözümler üretmeleri hedeflenir. Araştırmalar okul öncesi dönemde yaratıcılığın gerçeklik üzerine kurulmadığı, çocukların bakış açılarının yetişkinlerden farklı olduğu, ancak 7 yaşından sonra gerçekçiliğin önem kazandığını vurgulamaktadır.

SCAMPER da çocukların yaratıcılığını geliştirmeyi amaçlayan alternatif bir eğitim metodudur. Okyanusta bizler çocuklarımızın yaratıcılığını geliştirmek, hayal gücü, sezgi, düşünme ve orjinallik hazinelerini korumak amacı ile SCAMPER yöntemini kullanıyoruz. Bu yöntem, çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda adım attırarak; yaratıcı düşünmelerini sağlar. Bu yöntem okul öncesinden başlayarak, her düzeyde eğlenceli bir şekilde uygulanabilir. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir. Yaratıcılıklarını ve kendi görüşlerini geliştirmeleri için gereksinimlere uygun pratik yapma olanağı yaratır. Esnek düşünmeyi ve kalıpları yıkmayı öğretir.

SCAMPER tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir, beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip geliştirilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Bu sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Scamper’ın felsefesi; her fikir, varolan başka bir fikirden doğar.

SCAMPER anlamı olmayan bir sözcük olup, 7 tane kelimenin baş harflerinden oluşmuş bir akrostiştir:

Substitude : Yer değiştirme
Combine : Birleştirme
Adapt : Uyarlama
Modify, minify, magnify : Değiştirme, küçültme, büyütme
Put the other uses : Diğer kullanışlarının yerine koyma
Eliminate : Çıkarmak, yok etmek
Reverse, rearrange : Tersine çevirme ve yeniden düzenleme

 

EĞİTİM PROGRAMIMIZDAKİ ETKİNLİK TÜRLERİ

 • AİLE KATILIM PROJELERİ: Aylık planımızda verilen konulardan birini (ya da hepsini) öğrencilerimiz aileleriyle birlikte evde yaparak, okula getirip sınıf ortamında arkadaşlarına anlatırlar, konu bitiminde arkadaşlarına sorular sorar ve onların sorularını yanıtlarlar. Konuşma becerisi, grup yönetimi, kendini ifade etme ve sunum yapma becerilerimizi geliştiren keyifli bir etkinliktir.
 • P4C: Çocuklar için Felsefe (Philosophy for Children) ; çocukların düşünme,sorgulama ve iletişim becerilerini geliştiren, akademik becerilerini güçlendiren,kendilerine olan özgüven ve saygılarını perçinleyen, felsefi konuşmalar gerçekleştirmelerini hedefleyen bir eğitimdir. Çalışmalarımızda hikaye, resim gibi uyaranlarla felsefi sorular sorularak, öğrencilerin bu soruları çözümlemeleri desteklenir.
 • TEMEL YAŞAM BECERİLERİ – GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ : Temel yaşam becerileri; eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, araştırma, iletişim, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, Türkçeyi doğru etkili ve güzel kullanma, karar verme, kaynakları etkili kullanma, güvenlik ve korumayı sağlama, özyönetimi kapsayan becerilerin tümüdür. Keyifli ve eğlenceli etkinlikler ve aktiviteler ile temel yaşam becerilerini öğrenmeyi hedefliyoruz.
 • HAYAL ATÖLYESİ : Öğrencilerimizin hayal dünyalarını taze tutmak ve geliştirmek adına çeşitli yönergeler ile özgün hayallerini çeşitli etkinlikler yoluyla aktarmalarını hedefliyoruz.
 • BİLİM-GEMS: Bilimi eğlenceli bir hale getirerek, sorularımıza bilim ile yanıtlar arıyoruz. Bilimin eşliğinde öğrenmelerimizi gerçekleştirirken aynı zaman da yeni meraklar keşfediyoruz.
 • STEM : STEM eğitimi soru soran, yaratıcı düşünce ile çözümler üreten, çözümleri ürünlere dönüştürebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler. Çeşitli etkinlikler, problem durumları ve sorular ile stem çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.
 • REGGİO EMİLİA: Çocukların doğuştan gelen merak duygularını merkeze koyarak doğadan gelen doğal ve geri dönüştürülebilir materyaller ile öğrenme ortamı oluşturuyoruz.
 • KODLAMA : Okul öncesi eğitiminde kodlama; 3 boyutlu düşünme, şekil ve uzay algısının gelişimini sağlar. Hayal gücü ve ince motor becerilerinin gelişimini sağlar. Becerilerin gelişimiyle beraber, üretme ve buluş yapma duygularının pekiştirilmesini sağlar.
 • DRAMA – RİTİM – BEDEN PERKÜSYONU : Drama duygu ve düşüncelerimizi açığa çıkarmak, bir olayı anlatmak ve pek çok durumu içinde barındıran en etkili öğretim tekniklerinden biridir. Ritim ve beden perküsyonu müzik ve hareketi barındıran keyifli aynı zamanda odaklanma ve dikkati arttıran, birlikte çalışmayı öğretmeyi hedefler, refleks ve beden hakimiyeti kazanmamıza yardımcı olur.
 • ÜLKELER ATÖLYESİ : Bu etkinlik türümüzde ülkeleri, bayrağını, kültürünü, yemeklerini, çeşitli sanatlarını tanımayı hedefliyoruz.
 • SANATÇILAR ATÖLYESİ : Sınırsız bir yaratıcılığın yansıması sanatı ve sanatçılarını tanımayı hedeflediğimiz bir atölyemizde çeşitli sanatçıları ve eserlerini keşfediyoruz. Keşiflerimizden yola çıkarak özgün ürünler oluşturuyoruz.
 • MUCİT – İCAT ATÖLYESİ : Bardak nedir? , Kaşık ne zaman bulunmuştur? Elektriği kim bulmuş? Telefonu kim icat etmiş? Cevaplanmayı bekleyen milyonlarca soruya mucit ve icatlar ile cevaplar buluyoruz.